Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №200 от 11.04.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали в площ "Полетинци", област Кюстендил

РАЗРЕШЕНИЕ  №200 от 11.04.2012 г.

за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Полетинци", разположена на територията община Трекляно и община Кюстендил, област Кюстендил.

На основание  чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн.  ДВ бр. 100 от 21.12.2010 г.) и протоколно решение № 33 от протокол №11 от заседанието на Министерския съвет на 21.03.2012 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Каолин" АД, гр. Сеново титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление – гр. Сеново, област Русе, ул. Дъбрава № 8, да извърши за своя сметка проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Полетинци", разположена на територията община Трекляно и община Кюстендил, област Кюстендил, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 10.8 (десет цяло и осем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Приложение към РАЗРЕШЕНИЕ № 200 от 11.04.2012 г. за проучване на неметални полезни изкопаеми–индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2   от Закона за подземните богатства в площ "Полетинци", разположена на територията община Трекляно и община Кюстендил, област Кюстендил от "Каолин" АД, гр. Сеново.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Полетинци"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4576935

8438135

2.

4576055

8441125

3.

4573900

8443000

4.

4572380

8441390

5.

4574350

8439490

6.

4575400

8438075

отпечатай тази страница