Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №109 от 21.07.2011 г. за прехвърляне на права и задължения за търсене и проучване на твърди горива в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

РАЗРЕШЕНИЕ   109 от 21.07.2011 г.

за прехвърляне на права и задължения, произтичащи от Разрешение № 72 от 16.12.2010 г. във връзка с Разрешение № 38/05.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди горива - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Момин брод",  общини Лом, Медковец и Юкимово, област Монтана

На основание чл.25 във връзка с чл.23, ал.1 от Закона за подземните богатства, чл. 27.1, 27.2, 27.3 от договор за търсене и проучване в площ "Момин брод" от 19.10.2007 г., разрешение № 38 от 05.10.2007 г. и разрешение № 72 от 16.12.2010 г.

РАЗРЕШАВАМ:

1. "Енемона" АД, гр. Козлодуй, ЕИК 020955078, със седалище и адрес на управление: гр. Козлодуй, ул. "Панайот Хитов", № 1А, титуляр на разрешение № 72/16.12.2010 г. във връзка с разрешение № 38 /05.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди горива – полезни изкопаеми по чл.2, ал.1, т.4 от ЗПБ в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана, да прехвърли изцяло правата и задълженията си предоставени с горепосочените разрешения на "Артанес Майнинг Груп" АД, гр. София, ЕИК 201539846, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. "Коста Лулчев", № 20.

2. С прехвърляне на правата и задълженията произтичащи от разрешение № 72/16.12.2010 г. във връзка с разрешение № 38/05.10.2007 г., "Енемона" АД, гр. Козлодуй прехвърля на "Артанес Майнинг Груп" АД, гр. София изцяло правата и задълженията си по договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди горива – полезни изкопаеми по чл. 2, ал.1, т.4 от ЗПБ в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана, изменен с два броя допълнителни споразумения съответно от 27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г.

3. "Артанес Майнинг Груп" АД, гр. София, встъпва изцяло в правата и задълженията на "Енемона" АД, гр. Козлодуй, произтичащи от разрешение № 72/ 16.12.2010 г. във връзка с разрешение № 38/05.10.2007 г. и сключения на 19.10.2007 год. - договор за търсене и проучване на твърди горива, полезни изкопаеми по чл. 2, ал.1 , т.4 от ЗПБ в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана, изменен с два броя допълнителни споразумения съответно от 27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г.

4. Прехвърлянето на права и задължения по разрешение № 72/16.12.2010 г. във връзка с разрешение № 38/05.10.2007 г. и договор от 19.10.2007 г. за търсене и проучване на твърди горива - полезни изкопаеми по чл. 2, ал.1, т.4 от ЗПБ в площ "Момин брод", общини Лом, Медковец и Якимово, област Монтана, изменен с два броя допълнителни споразумения съответно от 27.02.2009 г. и от 16.03.2011 г. ще се извърши със сключване на допълнително тристранно споразумение между "Енемона" АД, гр. Козлодуй, "Артанес Майнинг Груп" АД, гр. София и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

5. Разрешението за прехвърляне правата и задълженията предоставени с разрешения № 72/16.12.2010 г. и № 38/05.10.2007 г. влиза в сила от датата на подписването на допълнителното тристранно споразумение между "Енемона" АД, гр. Козлодуй, "Артанес Майнинг Груп" АД, гр. София и министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

6. Разходите по прехвърлянето на правата и задълженията са за сметка на "Енемона" АД, гр. Козлодуй - титуляр на разрешение № 72/ 2010 г. във връзка с разрешение № 38/ 2007 г.

7. Контролът по изпълнение на разрешението и на допълнителното тристранно споразумение се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

ТРАЙЧО ТРАЙКОВ

Министър на икономиката, енергетиката и туризма

отпечатай тази страница