Решение № 985/16.11.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Ермиовец", община Струмяни и община Сандански

Решение № 985

От 16.11.2016 г

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Eрмиовец", разположено в землищата на с. Илинденци, община Струмяни, и с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, чрез провеждане на търг с тайно наддаване

На основание чл. 5, т. 3 и чл. 45, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Предоставя концесия за добив с предмет - експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Илинденци", участък "Ермиовец", разположено в землищата на с. Илинденци, община Струмяни, и с. Плоски, община Сандански, област Благоевград, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ, която включва:

2.1. Находище "Илинденци", участък "Ермиовец", с площ 127 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 по външния контур на ресурсите в Координатна система "1970 г." съгласно приложението, и

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива, съгласно предложението на участника в търга, определен за концесионер.

3. Начинът на определяне на концесионера е чрез търг с тайно наддаване.

4. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор. До влизането в сила на концесионния договор участникът в търга, определен за концесионер, има правата на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

5. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

5.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства по т. 1, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

5.2. Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по т. 7.2.5 от това решение, изготвени въз основа на мерките и условията на съответното решение по т. 5.1. Решението е приложение - неразделна част от проекта по т. 7.2.5.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите и плановете по това решение и концесионния договор;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местни и/или републикански пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, в границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мрамори;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Илинденци", участък "Ермиовец", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. опазва компонентите на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. не по-късно от 14 дни след датата на подписване на концесионния договор да внесе пред компетентния орган по околна среда инвестиционното си предложение за добив и първична преработка на подземни богатства от находището по т. 1 за преценяване на необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗООС;

7.2.4. не по-късно от 30 дни след датата на влизане в сила на концесионния договор да внесе пред Специализираната експертна комисия за приемане на запасите и/или ресурсите на подземни богатства доклад за реалното състояние на мраморите и за прекатегоризиране на ресурсите в находището;

7.2.5. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.5.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.5.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект да се уведоми РИОСВ – Благоевград, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на проекта от министъра на енергетиката;

7.2.5.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.5.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.5.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;

7.2.5.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.5.3;

7.2.5.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.6. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.7. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.8. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.8.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества мрамори и среднопретеглената им продажна цена по данни за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

7.2.8.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.8.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.10. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

7.2.11. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.12. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.5.4;

7.2.13. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.8;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, ДДС, лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. банковата гаранция за първата година от срока на концесията се предоставя от концесионера в срок до 7 дни след изпълнение на условието по т. 5.1 и е в размер 100 на сто от минималното годишно индексирано концесионно плащане с начислен ДДС, предложено от участника в търга, определен за концесионер;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно индексирано концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични плащания за срока на концесията, дължими на
6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от
1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка
6-месечна вноска, като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на сто (за трошени фракции) от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" – мрамори за облицовки, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а"  – мрамори за производство на трошени фракции, и ал. 4 от методиката по т. 9.3 - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 870 куб.м/шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство, както следва:

9.5.1. 300 куб.м/шестмесечие добити мрамори за скалнооблицовъчни материали, и

9.5.2. 570 куб.м/шестмесечие (1550 тона) добити мрамори за трошени фракции.

9.6. Минималният размер на концесионното плащане за единица добито подземно богатство, минималният годишен добив и конкретният размер на минималното годишното концесионно плащане се определят с решението на Министерския съвет по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в съответствие с ценовото предложение на участника в търга, определен за концесионер.

9.7. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.8. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от ЗПБ по бюджета на община Струмяни и на община Сандански част от концесионното плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не извършва добив на подземни богатства.

11. Определя срок за провеждане на търга до 90 дни от обнародването на решението в "Държавен вестник".

12. Определя срок за закупуване на тръжната документация от петнадесетия ден до четиридесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". Цената на тръжните книжа е 4000 лв., платими по банкова сметка на Министерството на енергетиката, IBAN BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, Българската народна банка – Централно управление.

13. Тръжните книжа се получават в стая № 814 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица” № 8, най-късно до 17,30 ч. на последния ден, в който изтича срокът по т. 12, от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца или от лице с изрично нотариално заверено пълномощно след:

13.1. Представяне на документ за платената цена на тръжните книжа, в който следва да бъде записано: „За закупуване на тръжни книжа във връзка с предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Илинденци", участък "Ермиовец".

13.2. Подписване на декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжната документация.

14. Срокът за приемане на заявленията за участие в търга и на мотивирани предложения за предоставяне на концесионна площ по т. 2 е до 17,30 часа на петдесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник". Кандидатите подават заявленията за участие в търга и предложенията за концесионна площ в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. „Триадица” № 8, като прилагат документ за платена такса в размер 1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, приета с Постановление
№ 284 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 83 от 2011 г.),
платими по банкова сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, Българската народна банка – Централно управление. В платежното нареждане следва да бъде записано: „Такса за заявление за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище "Илинденци", участък "Ермиовец". Заявленията и предложенията за концесионна площ следва да бъдат оформени в съответствие с изискванията на тръжните книжа и приложените към тях образци.

15. Определя гаранция за участие в търга под формата на паричен депозит в размер 5000 лв. Депозитът се внася преди подаване на заявлението по т. 14 по банкова сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, Българската народна банка – Централно управление. В платежното нареждане следва да бъде записано: "Депозит за участие в търг за находище "Илинденци", участък "Ермиовец".

16. Заявления за участие в търга могат да подават физически или юридически лица, регистрирани като търговци, които отговарят на изискванията на чл. 23, ал. 1 от ЗПБ, или обединения на такива лица. Минималните изисквания за управленски и финансови възможности на кандидатите се определят в тръжните книжа.

17. Предложения относно размера на минималното годишно концесионно плащане, изготвено съгласно изискванията, посочени в тръжните книжа, се подават от допуснатите участници в срок до 17,30 часа на седемдесетия ден от обнародването на решението в "Държавен вестник", в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8.

18. Ценовото предложение на всеки от участниците относно минималното индексирано годишно концесионно плащане за базисната
2010 г. не може да бъде по-ниско от 9208 лева без ДДС и се определя въз основа на следните базови параметри:

18.1. Минимален годишен добив на мрамори, не по-малък от
1740 куб. м суровина, от които 600 куб. м мрамори за скалнооблицовъчни материали (мраморни блокове) и 3101 тона мрамори за строителни материали (трошен камък).

18.2. Минимален размер на концесионното плащане за единица добито подземно богатство, не по-нисък от 13,28 лв./куб.м - за мрамори за скалнооблицовъчни материали и 0,40 лв./тон - за мрамори за трошени фракции (тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителни и скалнооблицовъчни материали, предоставена от Националния статистически институт (НСИ) при базова статистическа информация за цените за 2010 година, съгласно ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета).

19. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, се определя срок за провеждане на явен търг между тях. В този случай наддаването започва от предложената еднаква най-висока цена със стъпка на наддаване - 10 на сто, а срокът за провеждане на явния търг е
10 дни след изтичане на срока по т. 17.

20. Правилата за провеждане на търга се определят в тръжните книжа, изготвени в съответствие с чл. 35 от Наредбата за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства.

21. Оправомощава министъра на енергетиката в 3-дневен срок от обнародването на решението в "Държавен вестник" да назначи комисия, която да организира и да проведе търга.

22. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

Приложение към т. 2.1

 

Координатен регистър

на граничните точки на площта

на находище "Илинденци", участък "Ермиовец",

Координатна система "1970 г."

 

X

Y

1

4490694.7

8496930.9

2

4490593.1

8496896.8

3

4490565.7

8496964.6

4

4490379.6

8496899.3

5

4490311.3

8496798.0

6

4490263.6

8496780.6

7

4490263.6

8496679.5

8

4490344.1

8496694.4

9

4490450.0

8496676.7

10

4490476.7

8496571.6

11

4490630.9

8496561.6

12

4490791.2

8496705.2

13

4490725.9

8496773.5

отпечатай тази страница