Решение № 243/04.04.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", област Враца, ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев", гр. София

Р Е Ш Е Н И Е 243

от      4 април        2016 година

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовик, от находище "Голия връх", участък "Запад", с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев" – гр. София

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

Р Е Ш И:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – варовик, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Голия връх", участък "Запад", с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, на ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев" – гр. София, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 202,8 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 17 в координатна система „1970 г.” съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. площта на находище "Голия връх", участък "Запад", с общ размер 185,4 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 17 в координатна система „1970 г.”.

2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

4.1. влизане в сила на положително решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС по реда на ЗООС, и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев" – гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0364 от 30 юни 2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по това решение, съобразени с мерките и препоръките от решението по т. 4.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред и на пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива варовик от находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовик;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Голия връх", участък "Запад", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. опазва компонентите на околната среда;

7.2.1.5. осигури управлението на минните отпадъци от добива и първичната преработка;

7.2.2. да внася дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, при необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването от министъра на енергетиката;

7.2.3.3. годишни работни проекти за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества варовик и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането на отчетния период;

7.2.6.2. в срок до 31 януари на съответната година да представи отчети за:

а) вложените инвестиции през изтеклата година;

б) изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от регионалния исторически музей по местонахождение на концесионната площ;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или договора или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията.

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2447 лв. и се предоставя не по-късно от седем дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година – банковата гаранция е в размер
100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при пълно неизпълнение или неточно изпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-нисък от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" – варовик за производство на блокове, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а"  – варовик за трошени фракции, и ал. 4 от методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика, и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета.

9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 1125 куб. м, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:

9.5.1. 225 куб. м/шестмесечие добит варовик за производство на блокове, и

9.5.2. 900 куб. м/шестмесечие (2430 тона) добит варовик за трошени фракции.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие, че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. да проведе преговори и да сключи концесионния договор с
ЕТ "Алекс-Ко-Александър Койчев" – гр. София, в срок до шест месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

11.2. да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 2

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ на находище "Голия връх", участък "Запад"

Координатна система "1970 г."

№ по ред

X

(м)

Y

(м)

1.

4 698 355,0

8 537 857,1

2.

4 698 355,0

8 537 900,1

3.

4 698 355,0

8 537 986,2

4.

4 698 355,0

8 538 109,2

5.

4 698 354,9

8 538 210,3

6.

4 698 354,8

8 538 313,4

7.

4 698 255,0

8 538 313,8

8.

4 698 095,7

8 538 317,4

9.

4 697 956,7

8 538 321,9

10.

4 697 956,8

8 538 214,0

11.

4 697 956,7

8 538 173,1

12.

4 697 956,9

8 538 088,6

13.

4 697 956,7

8 537 989,3

14.

4 697 951,5

8 537 888,6

15.

4 697 948,1

8 537 838,7

16.

4 697 942,5

8 537 800,3

17.

4 698 251,0

8 537 804,4

отпечатай тази страница