Решение № 242/04.04.2016г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Чешмата", община Ивайловград, област Хасково

Р Е Ш Е Н И Е 242

от      4 април         2016 година

ЗА даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище"Чешмата", разположено в землищата на с. Черни рид и с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково

На основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 6, ал. 3 от Закона за подземните богатства, Решение № 722 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 77 от 2011 г.), § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивиран доклад на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Разрешава на ЕТ "Орхан Селимов – 77 – Еуро гнайс – Иван Димо"“ - гр. София, да прехвърли на ЕТ "Еуро гнайс – Кера Тодорова" - гр. София, изцяло правата и задълженията по предоставената концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайсошисти, от находище "Чешмата", разположено в землищата на с. Черни рид и с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи със страните по т. 1 допълнително споразумение към концесионния договор за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия в едномесечен срок от уведомяването им за това решение.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница