Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 220 от 19 април 2019 година ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ – ГНАЙСИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ПОКРОВАН", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОКР

 

 

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 220

 

от        19   април      2019 година

ЗА предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище „Покрован“, разположено в землището на
с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково, на „ГНАЙС и КО“ ООД - Ивайловград

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и
чл. 29 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост, съгласно Акт № 1208 от 29 юли 2011 г. за изключителна държавна собственост, от находище „Покрован“, разположено в землището на с. Покрован, община Ивайловград, област Хасково, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 48,7 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 в координатна система „1970 г.”, съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. находище “Покрован“ с площ 33,1 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 5 по външния контур на запасите, съгласно схема и координатен регистър в координатна система „1970 г.” - неразделна част от концесионния договор.

2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата, на която са изпълнени едновременно следните условия:

4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за добив и първична преработка на подземните богатства по т. 1, или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

4.2. Предоставяне на банковата гаранция по т. 9.1.1.

5. До влизането в сила на концесионния договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

6. Определя пряко за концесионер „ГНАЙС и КО“ ООД - Ивайловград – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0336 от
21 май 2008 г., издадено от министъра на околната среда и водите.

7. Концесията да се осъществява при следните условия:

7.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява въз основа на съгласуваните и/или одобрени от министъра на енергетиката проекти и планове по т. 8.2.3, съобразени с мерките и условията от решението по т. 4.1. Решението е приложение - неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1.

 

7.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

7.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

7.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

7.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерски съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 55 от 2017 г. и бр. 3 от 2018 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от Допълнителната разпоредба на Закона за здравето;

7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и водоизточниците за минерални води и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (2016-2021 г.);

7.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

7.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката, при съгласуване на проектите;

7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;

7.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

7.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

7.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

7.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местни и/или републикански пътища.

8. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

8.1. Основни права на концесионера:

8.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, в границите на находището по т. 1;

8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;

8.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

8.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище “Покрован”, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

8.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

8.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1;

8.2. Основни задължения на концесионера:

8.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;

8.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

8.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

8.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;

8.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост - и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

8.2.3.1. цялостен работен проект за добив и за първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния проект за добив с министъра на енергетиката;

8.2.3.3. годишен работен проект за добив и за първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 8.2.3.3;

8.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

8.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

8.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

8.2.6. да представя в срокове, при условия и по ред, определени в концесионния договор:

8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества гнайси и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;

8.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

 

8.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;

8.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

8.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;

8.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

8.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 8.2.3.4;

8.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

8.3. Основни права на концедента:

8.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

8.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 8.2.6;

8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция - резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

8.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 9.1.1
и 9.1.2;

 

 

8.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

8.4. Основни задължения на концедента:

8.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

8.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

9. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 9.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията.

9.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е 4666 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на изпълнение на условието по т. 4.1;

9.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер
100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на дължимото минимално годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;

 

 

9.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 9.1.1 и 9.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

9.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

10. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

10.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

10.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от
1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка
6-месечна вноска, като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали ) и 7 на сто (за трошените фракции) от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ,
бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

 

 

 

 

10.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 10.3 не може да бъде по-нисък от съответните стойности, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква „в” – гнайси за добив на плочи, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а” – скали за трошени фракции, и
ал. 4 от методиката - приложение № 4 към чл. 11 от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от
6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.

10.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 210 куб. м/шестмесечие, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 10.4, както следва:

10.5.1. 139 куб. м/шестмесечие добити гнайси за скалнооблицовъчни материали, и

10.5.2. 71 куб. м/шестмесечие (185 тона) добити гнайси за трошени фракции.

10.6. Размерът на концесионното плащане по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

10.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ превежда по бюджета на община Ивайловград цялото извършено концесионно плащане без ДДС.

11. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

 

 

 

12. Оправомощава министъра на енергетиката:

12.1. да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „ГНАЙС и КО“ ООД – Ивайловград, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

12.2. да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

12.3. да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

12.4. да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 

 

Приложение към т. 2

 

 

 

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ
на находище „Покрован“

Координатна система „1970 г.“

 

 

X (м)

Y (м)

1

4536490.0

9468406.0

2

4536440.3

9468523.6

3

4536324.8

9468577.5

4

4536242.0

9468360.0

5

4536217.6

9468299.4

6

4536342.8

9468265.1

7

4536405.6

9468326.3

 

отпечатай тази страница