Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕШЕНИЕ № 220/21.04.2017 г. за приемане на предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за добив на каолинова суровина и кварцови пясъци, от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, за продължаване на срока с 10 години

РЕШЕНИЕ 220

от     21 април    2017 година

за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "В ятово" – участъци IV, V и VII, русенска област, сключен на 18 май 1999 г. между министерския съвет на република българия, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "K аолин" ЕАД, гр. Сеново, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г.

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 от Закона за подземните богатства, Решение № 87 на Министерския съвет от 17 февруари 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, чл. 19, ал. 4 от договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Каолин" ЕАД - гр. Сеново, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г., както и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, сключен на 18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Каолин" ЕАД гр. Сеново, изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 21 юни 2007 г., чрез продължаване на определения с Решение № 87 на Министерския съвет от 17 февруари 1999 г. (ДВ, бр. 16 от 1999 г.) срок с 10 години считано от 10 януари 2017 г.

2. Срокът на концесията по т. 1 се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – каолинова суровина и кварцови пясъци в каолиновата суровина, чрез добив от находище "Вятово" – участъци IV, V и VII, Русенска област, сключен на
18 май 1999 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник министър-председателя и министър на промишлеността, и "Каолин" ЕАД – гр. Сеново.

3. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

3.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

3.2. Разработване на актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

3.3. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи.

3.4. Представяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 3.3, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения.

3.5. За срока на продължението на предоставената концесия концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнително споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

3.5.1. размерът на всяко плащане се определя за единица добито подземно богатство за съответния период като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане, която е средно претеглената продажна цена за съответния период и се определя на основата на данни, предоставени от концесионера, но не по-ниска от пазарната цена, определена на базата на неконтролирани сделки между несвързани лица, а при износ – не по-ниска от минималната цена за съответния продукт по данни от "Минералс Прайз Уотч", съгласно чл. 2, т. 1 и т. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за метални полезни изкопаеми, за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, и за скъпоценни и полускъпоценни камъни – приложение № 3 към чл. 10 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

3.5.2. размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 2, т. 3, буква "а" – кварц – каолинова суровина, и т. 4 от методиката по т. 3.5.1, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика;

3.5.3. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде
по-нисък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 11 950 тона на тримесечие добита кварц – каолинова суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 3.5.2;

3.5.4. размерът на концесионното плащане по т. 3.5.1 и минималният размер на концесионното плащане по т. 3.5.2 и 3.5.3 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне;

 

3.5.5. министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на община Ветово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

4. Оправомощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Каолин" ЕАД – гр. Сеново, в едномесечен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Огнян Герджиков

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Веселин Даков

отпечатай тази страница