Решение № 22/19.01.2016 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", "Илинденски мрамор" ООД, гр. Сандански

РЕШЕНИЕ № 22
ОТ 19 ЯНУАРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – мрамори, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, на "Илинденски мрамор" – ООД, гр. Сандански

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства, § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химичес­кото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – мрамори, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Илинденци", участък "Централен-1", разположено в землището на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград, който се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 238,5 дка, съвпадаща с площта на утвърдените запаси и ресурси от находище "Илинденци", участък "Централен-1", при граници с координати на точките от № 1 до № 24 в координатна система "1970 г." съгласно приложението.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Илинденски мрамор" – ООД, гр. Сандански – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0481 от 7 май 2014 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изиск­вания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура.

6.2. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение № БД-01/2013 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград. Решението е приложение – неразделна част от концесионния договор.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката, при съгласуване на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващите се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. Добивът се извършва със средства, осигурени от концесионера и на негов риск.

6.6. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.7. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.8. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на кон­цесията и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива мрамори от находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – мрамори;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище "Илинденци", участък "Централен-1", складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. опазва компонентите на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект да се уведоми Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването по т. 7.2.3;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки пет години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в националните паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества мрамори и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичането на отчетния период;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на Закона за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог от регионален исторически музей по местонахождение на концесионната площ;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане в срокове и при условия, определени в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1;

7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или по договора или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4994 лв. и се предоставя не по-късно от седем дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 са валидни до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство (мрамори за добив на блокове) за съответния отчетен период и 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство (мрамори за трошени фракции) за съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" от методиката по т. 9.3 – мрамори за добив на блокове, не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м и по чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" – мрамори за трошени фракции, не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика е сменена базисната година за Краткосрочната бизнес статистика, която е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика „на всеки пет години държавите членки пребазират показателите, като използват за базови години годините, които завършват на 0 или на 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата базова година до три години след края на настоящата нова базова година".

9.5. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) не може да бъде по-нисък от сумата 6080 лв. (без ДДС), определен на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията и предвидената стойност за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:

а) 4500 лв. – за добив на 450 куб. м мрамори за блокове и концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 10,00 лв./куб. м;

б) 1580 лв. – за оставащите 5267 тона (1980 куб. м) мрамори за трошени фракции и концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 0,30 лв./тон.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на Община Струмяни част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с "Илинденски мрамор" – ООД, гр. Сандански, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател: Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Приложение към т. 2

Координатен регистър

на граничните точки на концесионната площ

на находище "Илинденци", участък "Централен-1"

Координатна система "1970 г."

по ред

Координати

X (север), м

Y (изток), м

1.

4 492 174.0

8 497 303.0

2.

4 492 074.5

8 497 643.3

3.

4 492 050.0

8 497 727.1

4.

4 492 018.9

8 497 834.1

5.

4 491 878.0

8 497 912.0

6.

4 491 822.8

8 497 814.3

7.

4 491 819.0

8 497 808.0

8.

4 491 714.9

8 497 797.4

9.

4 491 604.0

8 497 786.0

10.

4 491 630.0

8 497 732.9

11.

4 491 655.2

8 497 684.7

12.

4 491 599.1

8 497 683.9

13.

4 491 597.0

8 497 553.0

14.

4 491 614.1

8 497 517.1

15.

4 491 614.7

8 497 515.8

16.

4 491 640.5

8 497 460.5

17.

4 491 686.9

8 497 362.1

18.

4 491 711.7

8 497 334.8

19.

4 491 727.5

8 497 273.8

20.

4 491 756.5

8 497 241.0

21.

4 491 769.0

8 497 183.0

22.

4 491 797.0

8 497 161.0

23.

4 491 812.7

8 497 290.2

24.

4 492 050.7

8 497 390.7

отпечатай тази страница