Решение № 115 от 12.02.2021 г. за даване на съгласие за продължаване на договор за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище “Равнище - 2“, участъци “Централен“ и “Източен“, община Мездра, и “Йотов Стоун“ ЕООД, с правоприемника

отпечатай тази страница