Решение № 11/06.01.2017 г. за приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", област Враца, на "Балканстон" ЕООД, гр.София

Р Е Ш Е Н И Е 11

от        6   януари       2017 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", врачанска област, сключен между министерския съвет на република българия, представляван от заместник-министър председателя и министър на промишлеността, и "Хемус-м" ЕАД - мездра, на 18 юни 1999 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 октомври 2004 г., Допълнително споразумение № 2 от 12 март 2007 г., Допълнително споразумение № 3 от 11 декември 2007 г. и Д опълнително споразумение № 4 от 29 юли 2011 г.

На основание чл. 5, ал. 3 и чл. 70, ал. 3, т. 5 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 73 от 2011 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 36, ал. 2 и чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства, § 63 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), Решение № 310 на Министерския съвет от 11 май 1999 г. за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", област Враца, Решение № 746 на Министерския съвет от 15 септември 2004 г., Решение № 167 на Министерския съвет от 18 март 2011 г. и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправеното от концесионера предложение за изменение на договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", Врачанска област, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник-министър председателя и министър на промишлеността, и "Хемус-М" ЕАД - Мездра, на 18 юни 1999 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 октомври 2004 г., допълнително споразумение № 2 от 12 март 2007 г., допълнително споразумение № 3 от 11 декември 2007 г. и допълнително споразумение № 4 от 29 юли 2011 г., чрез продължаване на определения с Решение № 310 на Министерския съвет от 11 май 1999 г. (ДВ, бр. 46 от 1999 г.) срок с 15 години считано от 14 февруари 2015 г.

2. Срокът на концесията се продължава при условията на договора за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от находище "Царевец", Врачанска област, сключен между Министерския съвет на Република България, представляван от заместник-министър председателя и министър на промишлеността, и "Хемус-М" ЕАД - Мездра, на 18 юни 1999 г., изменен и допълнен с допълнително споразумение № 1 от 25 октомври 2004 г., допълнително споразумение № 2 от 12 март 2007 г., допълнително споразумение № 3 от 11 декември 2000 г. и допълнително споразумение № 4 от 29 юли 2011 г.

3. Определя концесионна площ с общ размер 77 053 кв. м съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

3.1. концесионна площ на находище "Царевец", участък "Царевец - централен", с размер 49 850 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 съгласно схема и координатен регистър в координатна система "1970 г." - неразделна част от допълнително споразумение към концесионния договор, включваща:

3.1.1. участък "Царевец-централен" с площ 20 708 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 6 по външния контур на запасите в координатна система "1970 г.", съгласно схема и координатен регистър - неразделна част от допълнително споразумение към концесионния договор;

3.1.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива;

3.2. концесионна площ на находище "Царевец", участък
"Царевец 2", с размер 27 203 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 съгласно схема и координатен регистър в координатна система "1970 г." - неразделна част от допълнителното споразумение към концесионния договор, включваща:

3.2.1. участък "Царевец 2" с площ 19 157 кв. м, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 по външния контур на запасите в координатна система "1970 г.", съгласно схема и координатен регистър - неразделна част от допълнителното споразумение към концесионния договор;

3.2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

4. В допълнителното споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор да бъдат включени задължения на концесионера за:

4.1. Разработване на актуализиран цялостен работен проект за добив и първична преработка за срока на продължението на концесионния договор.

4.2. Разработване на актуализиран цялостен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за срока на продължението на концесионния договор.

4.3. Стриктно спазване на изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство.

4.4. Предоставяне на финансово обезпечение за изпълнение на задълженията, свързани с ликвидация или консервация на миннодобивния обект и с рекултивация на засегнатите земи.

4.5. Представяне на безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 4.4, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на парични задължения, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения.

4.6. За срока на продължение на предоставената концесия концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в допълнително споразумение към концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:

4.6.1. размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 3-месечна вноска, като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на сто (за трошените фракции) от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.);

4.6.2. концесионното плащане по т. 4.6.1 за единица добито подземно богатство не може да бъде по-ниско от сбора на стойностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква"а"  – варовици, годни за добив на блокове, и съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" – варовици за производство на трошени фракции, и ал. 4 от Методиката - приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета;

4.6.3. минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (тримесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 623 куб.м/тримесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 4.6.2, както следва:

4.6.3.1. 188 куб.м/тримесечие добити варовици за скалнооблицовъчни материали, и

4.6.3.2.  435 куб.м/тримесечие (957 тона) добити варовици за трошени фракции;

4.6.4. размерът на концесионното плащане по т. 4.6.1 и минималният размер на концесионното плащане по т. 4.6.2 и 4.6.3 се променя с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне;

4.6.5. министърът на енергетиката превежда по бюджета на община Мездра част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, определена при условията и по реда на чл. 81, ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

5. Упълномощава министъра на енергетиката да уведоми концесионера за решението и да сключи допълнително споразумение с "Балканстон" ЕООД - София, в едномесечен срок от уведомяването.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки

на концесионната площ на находище "Царевец",

участък "Царевец - централен" и участък "Царевец 2"

координатна система "1970 г."

 

Координатен регистър на граничните точки

на концесионната площ на находище "Царевец"

участък "Царевец - централен"

X (м)

Y (м)

1.

4689571.8

8546002.5

2.

4689456.6

8546215.9

3.

4689362.6

8546174.2

4.

4689341.6

8546245.4

5.

4689240.7

8546194.7

6.

4689247.2

8546127.0

7.

4689303.2

8546108.4

8.

4689296.6

8546062.2

9.

4689326.5

8546026.5

10.

4689431.9

8545986.0

11.

4689464.1

8545981.5

Координатен регистър на граничните точки

на концесионната площ на находище "Царевец"

участък "Царевец 2"

X (м)

Y (м)

1.

4689225.8

8546450.1

2.

4689346.9

8546655.0

3.

4689341.5

8546765.0

4.

4689294.9

8546771.2

5.

4689256.1

8546759.8

6.

4689260.9

8546728.2

7.

4689278.2

8546677.7

8.

4689194.8

8546476.2

9.

4689281.8

8546433.2

отпечатай тази страница