Разрешение № 540 от 11.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Слатина", област Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 540 от 11.02.2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Слатина", разположена в землищата на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 38 от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Стоун трейд 2000" ООД, с. Фъргово, титуляр на разрешението, вписан в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204467551, със седалище и адрес на управление – с. Фъргово 2952, община Сатовча, област Благоевград да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Слатина", разположена в землищата на с. Фъргово и с. Жижево, община Сатовча, област Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.7 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Слатина"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4478298,0

8554779,0

2

4477901,0

8555295,0

3

4477662,0

8556160,0

4

4477265,0

8556130,0

5

4477439,0

8555116,0

6

4477633,0

8554779,0

Изключена площ

7

4477828,7

8554971,0

8

4477903,0

8555032,8

9

4477849,9

8555258,8

10

4477818,8

8555335,7

11

4477806,6

8555337,8

12

4477774,0

8555343,0

13

4477765,4

8555343,4

14

4477730,5

8555338,5

15

4477600,7

8555280,8

16

4477581,0

8555229,4

отпечатай тази страница