Разрешение № 532 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Казармата-2", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 532 от 04.02.2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Казармата-2", разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 40/ от Протокол № 53 от заседанието на Министерския съвет на 27 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Марин Батуров" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 121106354 със седалище гр. София, община Столична, р-н Оборище, ул. "Г. С. Раковски" № 111, ет. 3 ап. 15 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Казармата-2”, разположена в землището на с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.040 (нула цяло нула четиридесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Казармата-2"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4530874

9461997

2

4530925

9462128

3

4530990

9462243

4

4531070

9462309

5

4531066

9462335

6

4531012

9462346

7

4530941

9462358

8

4530867

9462375

9

4530784

9462434

10

4530887

9462167

11

4530852

9461995

отпечатай тази страница