Разрешение № 531 от 04.02.2020 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Батаклийско", обл. Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 531 от 04 февруари 2020 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Батаклийско", разположена в землищата на гр. Ветрен и с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 42 от Протокол № 52 от заседанието на Министерския съвет на 18 декември 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Тракия Минералс" ООД, гр. Пловдив, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 204487689, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. "Сливница" №   4, ет. 2 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Батаклийско", разположена в землищата на гр. Ветрен и с. Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.23 (нула цяло и двадесет и три стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Батаклийско"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4557496

8561820

2

4557680

8562190

3

4557160

8562450

4

4557011

8562072

отпечатай тази страница