Разрешение № 507 от 13.06.2019 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Дълбок дол", обл. Благоевград

РАЗРЕШЕНИЕ № 507 от 13.06.2019 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбок дол", разположена в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл.  5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 20 от Протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Райков-2015" ЕООД - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203802324, със седалище и адрес на управление – с. Крибул 2951, обл. Благоевград, общ. Сатовча, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Дълбок дол", разположена в землището на с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.71 (нула цяло седемдесет и един) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Дълбок дол"

Координатна система 1970 г.

Х [m]

Y [m]

1

4477090

8547325

2

4476145

8547305

3

4475810

8547560

4

4475880

8547655

5

4476680

8548015

6

4477120

8547905

7

4477255

8547660

отпечатай тази страница