Разрешение № 458 от 14.07.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хаджи Илия", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 458 от 14.07.2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Хаджи Илия", разположена в землищата на село Горна Кремена и село Кален, община Мездра, област Враца.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 21 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 15 юни 2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Стоун Продакшън БГ" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 203496048, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Красно село, п. код 1606, бул. "Тотлебен" № 34, бл. 3, ет. 2, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Хаджи Илия", разположена в землищата на село Горна Кремена и село Кален, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 1.14 (едно цяло и четиринадесет стотни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Хаджи Илия”

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4696265

8541501

2

4696265

8542500

3

4696000

8542500

4

4696000

8543500

5

4695501

8543500

6

4695518

8543252

7

4695579

8543246

8

4695639

8543213

9

4695732

8543095

10

4695622

8542563

11

4695521

8542562

12

4695467

8542655

13

4695385

8543069

14

4695347

8543312

15

4694782

8542881

16

4694880

8542528

17

4695820

8542531

18

4695863

8542225

19

4695774

8542196

20

4695866

8541866

21

4695797

8541756

22

4695840

8541610

отпечатай тази страница