Разрешение № 456 от 14.07.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Пет гласец", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 456 от 14 юли 2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Пет гласец", разположена в землищата на с. Костелево, община Враца и с. Върбешница, община Мездра, област Враца.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 22 от Протокол № 22 от заседанието на Министерския съвет на 1 юни 2016 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "СТОУН ПРОДАКШЪН БГ" ЕООД, гр. София – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203496048, със седалище и адрес на управление – гр. София-1606, р-н Красно село, бул. "Тотлебен" №34, бл. 3, ет. 2, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Пет гласец", разположена в землищата на с. Костелево, община Враца и с. Върбешница, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 2.7 (две цяло и седем десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

 

Приложение към т. 3

 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Пет гласец"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4699877

8532919

2

4699884

8534983

3

4698597

8534993

4

4698420

8534247

5

4697955

8534248

6

4697968

8533615

7

4699069

8533577

8

4699138

8533089

отпечатай тази страница