Разрешение № 441 от 02.02.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Станеви ниви 2", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 441 от 02.02.2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Станеви ниви 2", разположена в землището на село Върбешница, община Мездра, област Враца.

На основание  чл.53, ал.4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 5, т.1  от Закона за подземни богатства, чл. 39, ал. 1, т. 2 от Закона за подземни богатства (обн., ДВ, бр. 55 от 06.07.2007 г.), § 86 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 70 от 08.08.2008 г.), § 105, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 7 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 06 януари 2016 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На НИИ "Геология и Геофизика" АД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 831641485, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.к. 1505, бул. "Ситняково" No 23, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Станеви ниви 2", разположена в землището на село Върбешница, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.176 (нула цяло и сто седемдесет и шест хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Станеви ниви 2"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4698690

8537190

2

4698690

8537755

3

4698430

8537750

4

4698430

8537450

5

4698280

8537340

6

4698280

8537235

7

4698338

8537190

отпечатай тази страница