Разрешение № 440 от 02.02.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кошарите", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 440 от 02.02.2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кошарите", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 6 от Протокол № 1 от заседанието на Министерския съвет на 06 януари 2016 г.  

 РАЗРЕШАВАМ:

На "Зора" ООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 126624029, със седалище и адрес на управление – гр. Ивайловград, п.код 6970, обл. Хасково, ул. "Незабравка" No 6, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Кошарите", разположена в землището на с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.58 (нула цяло и петдесет и осем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката. 

Приложение към т. 3 

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кошарите"

Координатна система 1970 г. 

No

X [m]

Y [m]

1

4529878

9465016

2

4529780

9465280

3

4530000

9465752

4

4530000

9466503

5

4529542

9466503

6

4529542

9465017

отпечатай тази страница