Разрешение № 411 от 02.10.2015 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Грънчара",област Бургас

РАЗРЕШЕНИЕ № 411 от 02.10.2015 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Грънчара", разположена в землищата на село Изгрев, село Велика и град Царево, община Царево, област Бургас.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение № 13 от протокол № 31 от 05.08.2015 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Ню Ейдж 2012" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 201939089, със седалище и адрес на управление – гр. Бургас, п.код 8000, ул. "Фердинандова" No 5, ет. 4 да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Грънчара", разположена в землищата на село Изгрев, село Велика и град Царево, община Царево, област Бургас, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 3.0 (три цяло) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

 

 

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4604890

9612125

2

4604890

9614640

3

4603690

9614640

4

4603690

9612125

 

отпечатай тази страница