Разрешение № 408 от 24.09.2015 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Равнище-2", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 408 от 24.09.2015 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Равнище-2", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца.

На основание  чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства, § 105, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и § 63 от ПЗР на ЗИ на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните химически вещества и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 22 от Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 05.08.2015 г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Йотов Стоун" ЕООД, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 106509076, със седалище и адрес на управление – гр. Мездра, п.код 3100, обл. Враца, ул. "Раковска" No 8, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Равнище-2", разположена в землищата на с. Върбешница и с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 1.137 (едно цяло и сто тридесет и седем хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Равнище-2"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4697935

8537315

2

4697935

8537750

3

4697815

8537750

4

4697815

8538710

5

4697700

8538710

6

4697700

8539000

7

4697200

8539000

8

4697200

8537190

9

4697770

8537190

отпечатай тази страница