Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 401от 29.09.2014 г. за търсене и проучване на твърди горива в площ "Балша и Балша-изток", област Софийска и област София-град

РАЗРЕШЕНИЕ № 401 от 29.09.2014 г.

за търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Балша и Балша-изток", разположена в землищата на с. Голяновци, с. Драговищица, община Костинброд, област Софийска; с. Балша, с. Доброславци и с. Житен, община Столична, област София-град

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 11, от Протокол № 37 от заседанието на Министерския съвет на 10.09.2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Мин Индъстри" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202255425 със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район Красно село, ж.к. Красно село, бл.208, вх.3, ет.5, ап.12, да извърши за своя сметка търсене и проучване на твърди горива, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 4 от Закона за подземните богатства в площ "Балша и Балша-изток", разположена в землищата на с. Голяновци, с. Драговищица, община Костинброд, област Софийска; с. Балша, с. Доброславци и с. Житен, община Столична, област София-град, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 9.80 (девет цяло и осем десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Балша и Балша-изток"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4620720

8491000

2

4619900

8492925

3

4619930

8493145

4

4620245

8493750

5

4620150

8495000

6

4618450

8495000

7

4617740

8491650

8

4619350

8489940

отпечатай тази страница