Разрешение № 4009 от 25.09.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Русана", област Кърджали и област Смолян

РАЗРЕШЕНИЕ № 400 от 25.09.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Русана", разположена в землищата на села Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци, Загорски, Здравчец, Каялоба, Козлево, Пресека, Първенци, Шипок, община Кирково, област Кърджали и град Златоград, община Златоград, област Смолян

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 17  от Протокол № 36  от заседанието на Министерския съвет на 03.09.2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Силико-07" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 131252954, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, община Столична, район Триадица, бул. "България" – "Бокар", № 19 А, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Русана", разположена в землищата на села Бенковски, Горски извор, Дедец, Добромирци, Загорски, Здравчец, Каялоба, Козлево, Пресека, Първенци, Шипок, община Кирково, област Кърджали и град Златоград, община Златоград, област Смолян, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 18.04 (осемнадесет цяло и нула четири) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Русана"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4522000

9400250

2

4520000

9400250

3

4514800

9396200

4

4514800

9394200

5

4516000

9394200

6

4516000

9393000

7

4517500

9393000

8

4517500

9395600

отпечатай тази страница