Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение № 397 от 26.08.2014 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали в площ "Кайряка", обл. Стара Загора

РАЗРЕШЕНИЕ № 397 от 26.08.2014 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кайряка", разположена в землищата на с. Зетьово и с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. № 13 от Протокол № 17 от 30.04.2013 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Каолин" АД, гр. Сеново, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 827182866, със седалище и адрес на управление – гр. Сеново, п.код 7271, обл.  Русе, ул. "Дъбрава" No 8, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Кайряка", разположена в землищата на с. Зетьово и с. Златна ливада, общ. Чирпан, обл. Стара Загора, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.463 (нула цяло и четиристотин шестдесет и три хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Кайряка"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4600118

9415068

2

4599870

9416000

3

4599317

9416000

4

4599612

9415111

5

4599680

9415157

отпечатай тази страница