Разрешение № 396 от 26.08.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Белоградчик", област Видин

РАЗРЕШЕНИЕ № 396 от 26.08.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Белоградчик", разположена на територията на общини Белоградчик и Димово, област Видин

На основание чл.49, ал.2, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 5, т.1 от Закона за подземните богатства и протоколно решение по т. 36 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 9 юли 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Върба-Батанци" АД, гр. Златоград - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под EИK 201724147, със седалище и адрес на управление – гр. Златоград 4980, ул. "Стефан Стамболов" № 2, област Смолян, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Белоградчик", попадаща в землищата на гр. Белоградчик и селата Вещица, Върба, Граничак, Дъбравка, Ошане, Рибарица, Салаш, Сливовник, Струиндол – община Белоградчик; селата Бела, Гара Орешец, Кладоруб, Острокапци - община Димово, област Видин, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 126.5 кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване, в съответствие с предложената в офертата търсещо-проучвателна работна програма.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ „Белоградчик"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4753914

8442530

2

4753914

8455811

3

4744024

8455811

4

4744000

8453000

5

4745280

8451400

6

4744639

8447050

7

4744024

8447865

8

4744024

8442530

отпечатай тази страница