Разрешение № 391 от 11.07.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Друмче", област Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 391 от 11.07.2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Друмче", разположена на територията на общини Момчилград и Кирково, област Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 26  от Протокол № 27  от заседанието на Министерския съвет на 2 юли 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Зеленрок" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202531553, със седалище и адрес на управление – гр. София 1504, община Столична, район Оборище, ул. "Сан Стефано" №17, ет. 3 да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Друмче", разположена на територията на общини Момчилград и Кирково, област Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 107.00 (сто и седем) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по търсене и проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Друмче"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4528017

9412466

2

4530990

9415865

3

4530980

9415935

4

4531110

9416000

5

4535211

9420675

6

4537877

9427160

7

4534456

9428380

8

4531310

9426938

9

4531300

9422800

10

4531800

9422800

11

4531800

9419850

12

4528700

9419850

13

4528700

9424200

14

4526740

9424190

15

4526701

9417996

16

4522002

9417995

17

4522020

9412520

отпечатай тази страница