Разрешение № 390 от 3 юли 2014 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Върбово", област Видин

РАЗРЕШЕНИЕ № 390 от 3 юли 2014 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Върбово", разположена в землищата на села Върбово и Чупрене, община Чупрене, област Видин.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 23  от Протокол № 24   от заседанието на Министерския съвет на 18 юни 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Булнед-АМД" ЕООД, гр. Враца, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 106603593, със седалище и адрес на управление – гр. Враца 3000, общ. Враца, обл. Враца, бул. "Христо Ботев" №20,  да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Върбово", разположена в землищата на села Върбово и Чупрене, община Чупрене, област Видин, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 2.34 (две цяло и тридесет и четири) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Върбово"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4736050

8452100

2

4736050

8453200

3

4734950

8453580

4

4734800

8454500

5

4734200

8454500

6

4733850

8454100

7

4734450

8453400

8

4735350

8452100

отпечатай тази страница