Разрешение № 388 от 02.07.2014 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Бадемите", област Хасково

РАЗРЕШЕНИЕ № 388 от 02.07.2014 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бадемите", разположена в землищата на с. Нова ливада и с. Железино, община Ивайловград, област Хасково.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 22 от Протокол № 24 от заседанието на Министерския съвет на 18 юни 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Булгнайс" ООД, гр. Ивайловград - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 108519699, със седалище и адрес на управление – гр. Ивайловград 6570, област Хасково, ул. "Иван Вазов" № 10, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Бадемите", разположена в землищата на с. Нова ливада и с. Железино, община Ивайловград, област Хасково:

1. Срокът на разрешението е 12 (дванадесет) месеца;

2. Размерът на площта е 0,095 (нула цяло и нула деветдесет и пет хилядни) кв. км.;

3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението;

4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване;

5. Видовете и обемите на геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за проучване;

6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14‑дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник";

7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря;

8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Бадемите"

координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4529506

9459559

2

4529244

9459826

3

4529170

9459687

4

4529018

9459738

5

4528980

9459550

6

4529156

9459567

7

4529175

9459484

8

4529347

9459487

отпечатай тази страница