Разрешение № 387 от 09.06.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Момина могила", област Монтана и област София

РАЗРЕШЕНИЕ № 387 от 9 юни 2014 г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Момина могила", разположена на територията на община Георги Дамяново и община Берковица, област Монтана и община Годеч, област София.

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 25  от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 29 май 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Върба-Батанци" АД, гр. Златоград, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 201724147, със седалище и адрес на управление: гр. Златоград 4980, община Златоград, област Смолян, ул. "Стефан Стамболов" №2, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ "Момина могила", разположена на територията на община Георги Дамяново и община Берковица, област Монтана и община Годеч, област София, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 112.00 (сто и дванадесет) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Момина могила"

Координатна система 1970 г.

X [m]

Y [m]

1

4709250

8472320

2

4709567

8474668

3

4703382

8481210

4

4698865

8485014

5

4697071

8483922

6

4695465

8485405

7

4694260

8485020

8

4692535

8486280

9

4691175

8481985

10

4692818

8480941

11

4694830

8481823

12

4695378

8481321

13

4695502

8480766

14

4696311

8479417

15

4696524

8478383

16

4697751

8475892

17

4706010

8472175

отпечатай тази страница