Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Разрешение №236 от 14.05.2012 г. за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Арачал", област Добрич

РАЗРЕШЕНИЕ №236 от 14.05.2012 г.

за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства в площ "Арачал", разположена в землищата на с. Зърнево, с. Орляк, с. Жегларци, с. Войниково и с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.

На основание чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 14 от Протокол № 16 от заседанието на Министерския съвет на 24 април 2012 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Лацио Коструционе" ЕООД, гр. София - титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 200171932, със седалище и адрес на управление – гр. София, район Лозенец, ул. Горски пътник, № 45, офис 21, да извърши за своя сметка търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали -подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т.2 от Закона за подземните богатства в площ "Арачал", разположена в землищата на с. Зърнево, с. Орляк, с. Жегларци, с. Войниково и с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 49.9 (четиридесет и девет цяло и девет десети) кв. км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на геоложките търсещо-проучвателни работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

 

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, определящи границите на площ "Арачал"

Координатна система 1970 г.

X/m/

Y/m/

1.

4739434

9589913

2.

4739497

9597523

3.

4732817

9597506

4.

4732749

9596928

5.

4733202

9596706

6.

4733220

9595713

7.

4733746

9595355

8.

4733767

9594759

9.

4732560

9594746

10.

4732591

9591439

11.

4732940

9590009

отпечатай тази страница