Р Е Ш Е Н И Е № 609/24.08.2018 г. ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище “Ирма”, област Враца, сключен на 25 май 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е 609

от 24  август 2018 година

ЗА приемане на отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище “И рма, разположено в землищата на с. Горна К ремена и с. К ален, община Мездра, област Враца, сключен на 25 май 2016 г. между министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката, и “Конструктинг оод - гр. София

На основание чл. 5, т. 3 и чл. 37, ал. 3 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема отправено от концесионера предложение за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище “Ирма”, разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра, област Враца, сключен на 25 май 2016 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на енергетиката, и “Конструктинг” ООД - гр. София, като определя концесионна площ с размер 240,1 дка, индивидуализирана с координати на точки от № 1 до № 7 в координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

1.1. площта на находище “Ирма” с размер 124,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 14 по външния контур на запасите и ресурсите, съгласно схема и координатен регистър в координатна система “1970 г.” съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.

1.2. допълнителни площи, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.

2. Оправомощава министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение с концесионера в едномесечен срок от уведомяването за това решение.

3. В допълнителното споразумение по т. 2 да се предвидят следните условия за осъществяване на концесията:

3.1. да не се допуска риск за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсителни в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло.

3.2. да се спазват забраните и ограниченията, предвидени в Плана за управление на речните басейни 2016–2021г. за Дунавски район.

3.3. добивните и съпътстващите ги дейности да не застрашават с компрометиране или унищожаване съществуващите надгробни могили и охранителните им зони.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение към т. 1

Координатен регистър на граничните точки

на концесионната площ на находище Ирма,

координатна система 1970 г.

X(м)

Y (м)

1

4695843.4

8542236.7

2

4695799.2

8542499.9

3

4695150.0

8542499.9

4

4695150.0

8542240.0

5

4695176.7

8542214.3

6

4695324.9

8542210.6

7

4695390.0

8542010.0

отпечатай тази страница