Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проект на актуализиран ИНПЕК, изпратен към ЕК

Междуведомствена работна група с водещо участие на Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите разработи проект на актуализиран Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България, който на 19 февруари 2024 г. бе разгледат на заседание на Съвета по европейски въпроси към МС. На 14 февруари проектът бе представен неофициално на компетентните служби на ЕК за запознаване, оценяване и представяне на обратна връзка.

В актуализирания документ са определени националните цели по петте измерения на плана за периода до 2030 г. – декарбонизация, енергийна ефективност, енергийна сигурност, вътрешен енергиен пазар, научни изследвания, иновации и конкурентоспособност. Предвидени са и подходящи политики и мерки за постигане на декарбонизирана, устойчива и гъвкава енергийна система по разходоефективен начин, при отчитане на националните особености и нуждата от осигуряване на целенасочени мерки и стимули за постигане на амбициозните европейски климатични цели до 2050 г.

При актуализацията на плана са взети предвид предложенията на компетентните ведомства, които включват осъвременени политики и мерки по петте измерения на плана. Отразени са и всички ангажименти, свързани с Националния план за възстановяване и устойчивост, инструментът RePower EU, оперативните програми, действащото национално и европейско законодателство в областта на декарбонизацията, актуализираната Пътна карта за климатична неутралност, Териториалните планове за справедлив преход, както и всички останали стратегически документи с отношение към петте измерения на Интегрирания план. Актуализиране и корекции на оценката на въздействие върху компонентите на околната среда ще бъдат извършени след оценка на окончателните резултати от моделирането. 

В проекта на актуализиран план са разписани конкретните стъпки за постигане на националния принос към повишената цел на Съюза за 2030 г. за енергията от възобновяеми източници и за енергийна ефективност. Посочени са цели, свързани с равнищата на амбиция за намаляване на емисиите парникови газове.

С цел прозрачност и ефективно участие на максимално широк кръг от заинтересовани страни в разработването на проекта, той бе публикуван на интернет страниците на Министерството на енергетиката и Министерството на околната среда и водите за предварителни обществени консултации. Постъпилите становище в рамките на тези консултации намериха отражение в настоящия вариант на документа.

Важен етап от изготвянето на актуализирания План бе разработването на нова прогноза за общ енергиен баланс, която отразява настъпилите през последните години политически и икономически промени със значим ефект върху енергийните пазари. Използваната за целите на настоящия вариант на актуализиран План основна прогноза представлява базов сценарий, изработен чрез общия математически модел  „PRIMES Model - Price-Induced Market Equilibrium System Model“. Предвид посоченото, в настоящия проект на План е разгледан един базов сценарий, със съществуващи мерки и политики.

Допълнителна информация

За по-ефективно изпълнение на климатичните политики и по-добра предвидимост за развитие на страната, целите за декарбонизация са обвързани със секторни политики, с фокус върху енергетиката, индустрията, транспорта, сградите, селското стопанство и земеползването. Възможностите за реализиране на формулираните ясни политики следва да бъдат изложени в окончателния вариант на Плана чрез разработваните към момента актуализирани прогнози. Ключов етап за разработване на окончателен вариант на ИНПЕК е процесът по моделиране на прогнозните сценарии (със съществуващи и с допълнителни политики и мерки), за целите на които през последното тримесечие на 2023 г. бяха събрани подробни числови данни. На базата на алгоритъма на модела PRIMES е разработен специално за нуждите на страната ни моделът Bulgaria Energy System Tool - (B)EST, чрез който ще бъдат разработени прогнозните сценарии за развитие WEM и WAM (със съществуващи и с допълнителни мерки).

В момента се извършват основните дейности, които следва да бъдат осъществени при изпълнение на моделирането, а именно: подготовка и задаване на цели, актуализация на рамковите допускания за България, калибриране и актуализиране на модела, разработване на сценария и количествено определяне на развитие на сюжетната линия на сценария и ключови допускания за сценариите, които интегрират и консолидират всички засегнати сектори с очакван резултат: дългосрочна прогноза за енергийния баланс с изчерпателно въздействие върху климата и околната среда.

Окончателният вариант на актуализиран ИНПЕК (с два прогнозни сценария за развитие – WEM и WAM, резултат от работа с инструмента (B)EST, след проведени обществени консултации и евентуален допълнителен принос от компетентните ведомства) се очаква да бъде представен на ЕК до края на м. юни 2024г., съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999.

Проект на актуализиран ИНПЕК, изпратен към ЕК

отпечатай тази страница