Решение № 589 от 4 август 2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалноoблицовъчни материали – пясъчници, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен, на "Слави" ЕООД, Сливен

 

РЕШЕНИЕ № 589 ОТ 4 АВГУСТ 2015 Г.

за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен, на "Слави" – ЕООД, Сливен

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), § 63 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и мотивирано предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, представляващи изключителна държавна собственост, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен. Добивът се извършва със средства на концесионера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 165,8 дка, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 80 в координатна система "1970 г." съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на находище "Слави" с размер 103,4 дка, индивидуализирана с координати от № 1 до № 39 по външния контур на утвърдените запаси и ресурси в координатна система "1970 г." съгласно приложението – неразделна част от концесионния договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от датата на представяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер "Слави" – ЕООД, Сливен – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 485 от 4 юли 2014 г., издадено от министъра на икономиката и енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при следните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство се осъществява след:

6.1.1. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка с Агенция "Пътна инфраструктура" и въз основа на разрешение за извършване на дейностите по добива на подземни богатства от находището, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата;

6.1.2. съгласуване от министъра на енергетиката на проектите и плановете по това решение, съобразени с мерките и условията от Решение № СЗ-39-ПР/2014 г. на директора на РИОСВ – Стара Загора; решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.

6.5. За осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението й при условията и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между площта на находището и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:

7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – пясъчници;

7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията; с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока за концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:

7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:

7.2.1.1. изпълнява съгласуваните проекти и планове по това решение и концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;

7.2.1.4. да опазва компонентите на околната среда;

7.2.1.5. да управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, съгласуван с министъра на енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

7.2.3. да изработи и съгласува с министъра на енергетиката, а при необходимост – и с други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Стара Загора, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по околна среда преди съгласуването по т. 7.2.3;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишни работни проекти за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от проектите по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци; след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени с концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечен отчет за добитите и действително продадените количества пясъчници и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие до 15 дни след изтичане на отчетния период;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство и да осигури периодично наблюдение на територията на добивните работи от археолог на регионалния исторически музей по местонахождение на концесионната площ;

7.2.9. да уведоми Областно пътно управление – Сливен, на чиято територия ще се осъществяват добивните дейности, за упражняване на контрол по компетентност през целия период на концесията;

7.2.10. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;

7.2.11. да извърши ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.12. при прекратяване на концесионния договор да предаде концесионния обект по т. 1 при условия и по ред, определени с концесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:

7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция, която е резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени с концесионния договор, изцяло или част от банковата гаранция по т. 8.1;

7.3.5. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от основните задължения по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:

7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени с концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, както и неустойки при неизпълнение или при забавено или неточно изпълнение на всяко едно непарично задължение:

8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 6340 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е сума в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане с начислен ДДС за предходната година и се предоставя на концедента до 31 януари на текущата година;

8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да бъде валидна до 28 февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранцията по т. 8.1.1 или по т. 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването й.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните с концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят с концесионния договор.

9. Определя годишно парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за съответния период, върху което се дължи и ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Концесионното плащане по т. 9.3 за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" от методиката по т. 9.3 (пясъчници за добив на блокове, скални) не може да бъде по-ниско от 10,00 лв./куб. м. За оставащото количество пясъчници (за трошени фракции) съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от същата методика не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон. Тази стойност се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г. От началото на 2013 г. в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика е сменена базисната година за краткосрочната бизнес статистика, която вече е 2010 г. Съгласно чл. 11, ал. 2 от Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика "на всеки пет години държавите членки пребазират показателите, като използват за базови години годините, които завършват на 0 или 5. Всички показатели трябва да бъдат пребазирани на новата базова година до три години след края на настоящата нова базова година".

9.5. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) не може да бъде по-нисък от сумата 3859 лв., определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, буква "а" и чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от методиката по т. 9.3, както следва:

а) 3000 лв. – за добив на 300 куб. м пясъчници за блокове, и концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 10,00 лв./куб. м;

б) 859 лв. – за оставащите 2862 тона (1267 куб. м) пясъчници за трошени фракции, и концесионно плащане за единица добито подземно богатство – 0,30 лв./тон.

9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда по бюджета на Община Сливен част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто от сумата, определена при условията и по реда на чл. 81 от Закона за концесиите, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства при условия и по ред, определени с концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енергетиката:

11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор със "Слави" – ЕООД, Сливен, в тримесечен срок от влизането в сила на това решение.

11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.

Министър-председател: Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

Приложение към т. 2

Координатен регистър на граничните точки на концесионната площ на находище "Слави"

Координатна система "1970 г."

X

Y

1.

4 686 523.60

9 478 977.10

2.

4 686 518.60

9 478 998.90

3.

4 686 570.30

9 479 022.00

4.

4 686 625.40

9 479 057.90

5.

4 686 665.20

9 479 090.10

6.

4 686 694.20

9 479 122.80

7.

4 686 734.00

9 479 225.60

8.

4 686 778.80

9 479 319.20

9.

4 686 817.20

9 479 431.30

10.

4 686 822.00

9 479 472.30

11.

4 686 821.30

9 479 499.90

12.

4 686 864.60

9 479 559.10

13.

4 686 889.40

9 479 589.20

14.

4 686 925.20

9 479 602.00

15.

4 686 938.30

9 479 612.90

16.

4 686 944.30

9 479 643.90

17.

4 686 956.40

9 479 675.00

18.

4 686 905.90

9 479 710.30

19.

4 686 905.20

9 479 751.90

20.

4 686 888.00

9 479 811.60

21.

4 686 866.00

9 479 835.30

22.

4 686 516.90

9 479 681.40

23.

4 686 517.60

9 479 669.00

24.

4 686 518.50

9 479 659.50

25.

4 686 524.30

9 479 636.80

26.

4 686 540.50

9 479 615.00

27.

4 686 553.50

9 479 607.30

28.

4 686 563.30

9 479 598.40

29.

4 686 570.60

9 479 594.50

30.

4 686 538.00

9 479 575.40

31.

4 686 565.60

9 479 565.90

32.

4 686 587.30

9 479 553.90

33.

4 686 615.50

9 479 566.70

34.

4 686 647.90

9 479 553.20

35.

4 686 667.20

9 479 539.80

36.

4 686 669.20

9 479 525.00

37.

4 686 645.10

9 479 497.40

38.

4 686 614.80

9 479 471.10

39.

4 686 649.60

9 479 434.90

40.

4 686 645.40

9 479 422.00

41.

4 686 626.80

9 479 407.90

42.

4 686 613.70

9 479 374.60

43.

4 686 588.90

9 479 349.60

44.

4 686 565.90

9 479 346.70

45.

4 686 509.80

9 479 326.50

46.

4 686 500.50

9 479 316.70

47.

4 686 494.80

9 479 309.50

48.

4 686 490.80

9 479 303.10

49.

4 686 506.10

9 479 302.70

50.

4 686 521.30

9 479 305.40

51.

4 686 534.00

9 479 307.10

52.

4 686 546.60

9 479 309.90

53.

4 686 567.90

9 479 313.40

54.

4 686 578.20

9 479 313.60

55.

4 686 586.80

9 479 309.60

56.

4 686 596.10

9 479 303.00

57.

4 686 611.00

9 479 290.10

58.

4 686 618.30

9 479 284.50

59.

4 686 624.30

9 479 277.00

60.

4 686 628.40

9 479 267.70

61.

4 686 632.30

9 479 250.90

62.

4 686 631.30

9 479 241.00

63.

4 686 631.30

9 479 234.00

64.

4 686 628.00

9 479 224.60

65.

4 686 625.60

9 479 215.80

66.

4 686 617.80

9 479 205.30

67.

4 686 612.60

9 479 197.20

68.

4 686 601.80

9 479 186.00

69.

4 686 590.50

9 479 176.20

70.

4 686 572.80

9 479 154.90

71.

4 686 563.60

9 479 145.50

72.

4 686 556.10

9 479 136.50

73.

4 686 537.30

9 479 111.40

74.

4 686 529.60

9 479 100.60

75.

4 686 523.60

9 479 091.10

76.

4 686 516.10

9 479 081.00

77.

4 686 500.20

9 479 062.70

78.

4 686 513.30

9 479 042.90

79.

4 686 507.30

9 479 030.30

80.

4 686 500.50

9 479 018.20

отпечатай тази страница