Разрешение № 461 от 05.12.2016 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Мизия запад", област Враца

РАЗРЕШЕНИЕ № 461 от 05.12.2016 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мизия запад", разположена в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 5, т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, и протоколно решение по точка № 20 от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 24 август 2016  г.

РАЗРЕШАВАМ:

На "Булнед АМД" ЕООД, гр. Враца - титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК 106603593, със седалище и адрес на управление – гр. Враца 3000, бул. "Христо Ботев" № 20, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ "Мизия запад", разположена в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 1 (една) година.
  2. Размерът на площта е 0.170 (нула цяло сто и седемдесет) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работната програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
  7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на енергетиката.
  8. Разрешението  може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".

 

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Мизия запад"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4698094.0

8535902.0

2

4698557.2

8535368.8

3

4698802.7

8535676.7

4

4698180.0

8535985.0

5

4698163.0

8535869.5

отпечатай тази страница