Разрешение № 399 от 15.09.2014 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Боримечково", област Пазарджик

РАЗРЕШЕНИЕ № 399 от 15.09.2014г.

за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Боримечково", разположена на териториите на общини Панагюрище, Пазарджик и Лесичово, област Пазарджик

На основание чл. 49, ал. 2, чл. 50, ал. 1, т.1, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и Протоколно решение по т. 23, от Протокол № 35 от заседанието на Министерския съвет на 27 август 2014 г.,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Асарел-Експлорейшън" ЕАД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 202411041, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, община Столична, район Витоша, бул."България" № 102, бизнес център Белисимо, ет.6, да извърши за своя сметка търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ "Боримечково", разположена на териториите на общини Панагюрище, Пазарджик и Лесичово, област Пазарджик, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 3 (три) години.
  2. Размерът на площта е 103.20 (сто и три цяло и две десети) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки, съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за търсене и проучване.
  5. Видовете и обемите на търсещите и геологопроучвателните работи, както и добивът за технологични изпитания се определят в работната програма и договора за търсене и проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3.

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ "Боримечково"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4569000

8560000

2

4574000

8563600

3

4571663

8567346

4

4571235

8567203

5

4571195

8568080

6

4565000

8578000

7

4560000

8575000

изключена площ

1

4566330

8572255

2

4566445

8572612

3

4566050

8572766

4

4565982

8572547

5

4565783

8572365

6

4565322

8572245

7

4565230

8572049

8

4565375

8571603

9

4565591

8571551

10

4565891

8571760

11

4565953

8572049

12

4565845

8572190

13

4566027

8572465

отпечатай тази страница