Разрешение № 393 от 17.07.2014 г. за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Барото", обл. Кърджали

РАЗРЕШЕНИЕ № 393 от 17.07.2014 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Барото", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали.

На основание на чл. 53, ал. 4, във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и протоколно решение по точка № 25 от Протокол № 27 от 02.07.2014 г. на Министерския съвет,

РАЗРЕШАВАМ:

На "Марин Батуров" ЕООД, гр. София, титуляр на разрешението, дружество вписано в търговския регистър на Агенция по вписванията под ЕИК 121106354, със седалище и адрес на управление – гр. София, п.код 1000, ул. „Г. С. Раковски" No 111, ет. 3, ап. 15, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства в площ „Барото", разположена в землището на с. Лозенградци, общ. Кирково, обл. Кърджали, при следните условия:

  1. Срокът на разрешението е 2 (две) години.
  2. Размерът на площта е 0.087 (нула цяло и осемдесет и седем хилядни) кв.км.
  3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно Приложението.
  4. Условията за осъществяване на дейността по проучване, както правата и задълженията на титуляра се определят в договора за проучване.
  5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са определени в работна програма, неразделна част от договора за проучване.
  6. Разрешението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник.
  7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляра.
  8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката и енергетиката.

Приложение към т. 3

Координатен регистър на граничните точки, описващи площ „Барото"

Координатна система 1970 г.

No

X [m]

Y [m]

1

4508895

9413375

2

4508850

9413653

3

4508650

9413805

4

4508546

9413871

5

4508450

9413770

6

4508516

9413646

7

4508565

9413640

8

4508700

9413545

отпечатай тази страница