Продажба на материални активи собственост на "Редки метали" ЕООД (л)

Дата на обявяване: 25.04.2019

Ликвидаторът на "Редки метали" ЕООД (л), Бухово, на основание чл.268, ал.1 от Търговския закон, Протокол № РД-21-60/18.03.2009г. на Министъра на икономиката и енергетиката, във връзка с чл.15 "е" от ПРУПДТДДУК, с Решение № РД 09-11/12.04.2019г. обявява търг с тайно наддаване за продажба на активи, собственост на Дружеството, подробно описани в тръжната документация, находящи се в землището на с.Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област,  и в землището на гр. Смолян, а именно:

Обособен обект, представляващ Апартамент № 13 в бл. 18, вх.Б, ет. ІV, с площ от 45,80 кв. м., мазе № 13 с площ от 7.04 кв.м, 4.05 кв.м. от общите части на сградата, находящ се в строителните граници на с.Елешница, Oбщина Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна  цена 6 500 лв.;

Обособен обект, представляващ Помещение № 3 на партерния етаж в бл.21, предназначено за магазин, със застроена площ от 137 кв.м., находящ се в строителните граници на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна цена 27 000 лв.;

Обособен обект, представляващ Помещение № 1 на партерния етаж в бл.22, предназначено за офис, със застроена площ от 137 кв. м., находящ се в строителните граници на с. Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна цена 31 700лв.;

Обособен обект, представляващ Помещение № 2.1. на партерния етаж в бл.22, предназначено за магазин, със застроена площ от 110,16 кв.м., находящ се в строителните граници на с.Елешница,  Община Разлог,  Благоевградска област,  с начална тръжна цена 24 200лв.;

Обособен обект, представляващ Помещение № 2.2. на партерния етаж в бл.22, предназначено за магазин, със застроена площ от 55,09 кв.м., находящо се в  строителните граници на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, с начална тръжна  цена  12 100 лв.;

Обособен обект, представляващ УПИ- Парцел III с площ от 4339 кв.м., находящ се  в кв. 58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област, в едно с построените в него сгради - Сглобяема масивна сграда "Диагностичен пункт" със застроена площ 224 кв.м., Сглобяема масивна сграда  с козирка с друго предназначение със застроена площ 224 кв.м., и полумасивна   сграда   "Портиерна" със застроена  площ   66 кв.м.,   с   начална   тръжна  цена 98 200лв.;

Обособен обект, представляващ УПИ - Парцел IV с площ 2680 кв.м., находящ се в кв. 58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построената в него сглобяема масивна сграда, предназначена за "Автомивка" със застроена площ 195 кв.м. и два броя външни канала за оглед и ремонт на МПС, с начална тръжна цена 21 800 лв.;

Обособен обект, представляващ УПИ - Парцел V с площ 5643 кв.м., находящ се в кв.58 по ПУП на с.Елешница, Община Разлог, Благоевградска област в едно с построените в него монолитна масивна сграда "Склад за материали" със застроена площ 452 кв.м. и монолитна масивна сграда с "Друго предназначение", със застроена площ 58кв.м., с начална тръжна цена 32 600лв.;

Обособен    обект,  представляващ   УПИ -  Парцел X с площ   5460 кв.м., находящ   се  в  кв. 58 по  ПУП на  с.Елешница,  Община Разлог,  Благоевградска област,  с начална тръжна цена  19 500лв.;

Обособен обект, представляващ ПИ № 021023, находящ се извън строителните граници на с.Елешница, община Разлог, Благоевградска област, с площ от 6423 кв.м., в едно с построената в него масивна сграда, предназначена за Стол № 2, със застроена площ 1045 кв.м, с начална тръжна цена 10 000лв.;

Обособен обект, представляващ ПИ № 021091, находящ се извън строителните граници на с.Елешница, община Разлог, Благоевградска област, с площ от 1834 кв.м., в едно с построената в него масивна сграда, предназначена за перално помещение, със застроена площ 755 кв.м., с начална тръжна цена 6 800 лв.;

Обособен обект, находящ се в землището на гр.Смолян извън строителните граници, представляващ сграда и метален навес за "Кантар", със застроена площ на сградата 17.50кв.м. и  на навеса 79.30 кв.м., с начална  тръжна  цена 960лв.;

Обособен обект, представляващ поземлен имот с площ от 564 кв.м., находящ се в землището на гр.Смолян извън строителните граници, в едно с построената в него сграда,  предназначена за "Сграда за първична обработка", със застроена площ 236 кв.м., с начална тръжна цена 990лв.;

Търгът за активите ще се проведе на 14.05.2019 г. от 14.00 часа, в сградата на Министерство на   енергетиката - София, ул. Триадица № 8, стая 515 в открито заседание.

Повторен търг при същите условия ще се проведе на 28.05.2019 г. от 14.00 часа на същия адрес.

Размерът на депозита за участие за всеки обособен обект и банковата сметка на Дружеството са посочени в тръжната документация. Депозита се внася в български лева и трябва да постъпи по банковата сметка на Дружеството до 16.00 часа на деня, предхождащ  деня на провеждане на търга.

Тръжна документация за отделен обособен обект може да се закупи  всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа, след публикуване на обявата, до деня преди датата на провеждане на търга на адрес: София, ул. "Граф Игнатиев" № 44 "А", партер.

Определям цена на тръжната документация в размер на 20 лв. за активите по т.т. 1., 11 12 и 13;  50 лв. - за активите по т. 6, и 30 лв. -за всички останали активи, внесена  по банковата сметка на Дружеството.

Оглед на обособените обекти се извършва всеки работен ден от 9.00 до 15.00 часа до деня преди провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация.

Краен срок за подаване на предложенията за участие в търга - 12.00 часа в деня на провеждане на търга на адрес: София, ул. "Граф Игнатиев" № 44 "A", партер.

 

За допълнителна информация: тел. 02/987-72-71