Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Вътрешни правила и документи

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществени поръчки в Mинистерство на енергетиката

Вътрешни правила за планиране, организиране и възлагане на обществени поръчки по рамкови споразумения, сключени от Централния орган за обществени поръчки чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки

 

Предишни Вътрешни правила

Вътрешни правила за планиране, организиране и провеждане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в Министерство на енергетиката

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в МИЕ:

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Министерството на икономиката и енергетиката (утвърдени със Заповед № 1216/02.9.2014 г.)

Правила за възлагане на обществени поръчки изцяло финансирани със средства от приоритетна ос 5 "Техническа помощ" на ОПРКБИ (април 2014 г.)