Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Хари", обл. Враца

Дата на обявяване: 10.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Хари", разположена в землището на с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4784481

242196

2

4784282

243258

3

4784222

243496

4

4783702

243472

5

4783661

244371

6

4782968

244200

7

4782824

243833

8

4782761

243469

9

4783240

243491

10

4783432

243249

11

4783850

243078

12

4783891

242169