Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Сярци", област Кърджали

Дата на обявяване: 08.02.2022

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Сярци", разположена на територията на общини Кърджали, Момчилград и Джебел, област Кърджали и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35: 

Х [m]

Y [m]

1

4602621

361526

2

4602626

364483

3

4599668

365438

4

4598920

361466