Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ "Ели дере", област Пазарджик

Дата на обявяване: 24.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ в площ "Ели дере", разположена в землището на село Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4669656,0

266005,0

2

4669299,0

266840,0

3

4669458,0

266980,4

4

4669246,8

267241,8

5

4668803,2

267553,6

6

4668544,2

267282,4

7

4668528,7

266460,8

8

4669318,9

265763,1