Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

За нас

Икономическата логика и пазарните правила, опазването на околната среда и защитата на обществените интереси са сред основните фактори, които следва да мотивират политиките в енергийния сектор.

Основавайки се на тези принципи, екипът на Министерството на енергетиката работи активно за утвърждаване на конкурентен и ефективен енергиен сектор. Ще постигнем тези цели чрез прилагане на пазарни условия за функционирането на компаниите в бранша.

Гарантирането на интереса на българските потребители от справедлива цена на електроенергията е без алтернатива. Затова сред основните задачи на Министерството на енергетиката е работата за намаляване енергоемкостта на бизнеса и домакинствата и повишаване на енергийната ефективност. Работим също и за финансово оздравяване на държавните енергийни дружества и гарантиране независимостта на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Изпълнението на тези мерки е в пряка връзка с формирането на справедлива цена на електроенергията.

От съществено значение е и въвеждането на либерализиран енергиен пазар. В резултат на това бизнесът и домакинствата ще могат да избират своя доставчик на електроенергия, което стимулира конкуренцията в сектора.

Усилията ни са насочени и към гарантиране на енергийната независимост на страната чрез разработване на собствени находища на енергийни ресурси и ускоряване диверсификацията на източниците и маршрутите, по които България получава вносни такива.

Публичните ресурси следва да се изразходват само при доказана ефективност и икономическа обоснованост. Затова ще стартираме нови и ще продължим изграждането на започнати големи енергийни проекти единствено при доказана икономическа обоснованост, спазване на законите на България и Европейския съюз, опазване на околната среда и беспорни ползи за обществото в дългосрочен план.