Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заповеди и актове

Филтрирай по:

Методика за изчисляване намалението на емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса

Методиката се разработва на основание чл. 44, ал. 3 от Закона за енергията от възобновяеми източници, (ЗЕВИ, ДВ бр.35 от 3 май 2011 г.) и във връзка с ...

още

Списък на категориите класифицирана информация, съставляваща служебна тайна за МЕ и търговските дружества в енергетиката

На основание чл. 21, ал.1 и ал. 5 от ППЗЗКИ Министерство на енергетиката има ангажимент да обяви публично Списък на категориите класифицирана информац ...

още