Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Одитен комитет

Одитен комитет:

Борислав Монов - председател;
Грозденка Петкова – заместник - председател;
Александър Давидов – вътрешен член.

Одитният комитет на Министерството на енергетиката е създаден на основание чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и се състои от трима членове, от които двама външни и един вътрешен за организацията. Създаването, определянето на състава и дейността на одитния комитет се извършват в съответствие с разпоредбите на Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор (обн. в ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.).

При извършване на дейността си одитния комитет има следните правомощия:

  • осъществява взаимодействие с външните одитори;
  • съгласува статута и числеността на звеното за вътрешен одит; стратегическите и годишните планове за дейността по вътрешен одит;
  • наблюдава процеса по управление на риска в организацията и дава становища с препоръки за подобряването му;
  • наблюдава процесите на финансово отчитане в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им;
  • разглежда и приема с решение годишния доклад за дейността по вътрешен одит;
  • запознава се при необходимост и дава становища по одитните доклади за извършени одитни ангажименти и по всички значими въпроси, свързани с вътрешния одит в организацията;
  • наблюдава ефективността на системите за вътрешен контрол в организацията и дава становища с препоръки за подобряването им.

Одитният комитет заседава най-малко веднъж на два месеца. В срок до 1 февруари председателят на одитния комитет изготвя годишен доклад за дейността през предходната година, който представя на министъра на енергетиката.