Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Дейности по Националния план за възстановяване и устойчивост

Дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България към компонент „Нисковъглеродна икономика“ обхващат подкрепата на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия; подкрепата за  енергия от възобновяеми източници за домакинствата; подкрепата за енергийно ефективни системи за улично осветление; подкрепата за развитие и оползотворяване на геотермална енергия; производството на зелен водород и Национален фонд за декарбонизация.