Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г. за провеждане на неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", област Враца

Дата на обявяване: 16.10.2020

ЗАПОВЕД № Е-РД-16-594/16.10.2020 г.

На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3 от Закона за подземните богатства във връзка с § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020г.)

НАРЕЖДАМ:

 1. Да се проведе неприсъствен конкурс за предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) в площ "Марго" с размер 2,3 кв. км., разположена в землищата на селата Царевец и Горна Бешовица, община Мездра, област Враца, с координати на граничните точки - Приложение 1 към настоящата заповед.
 2. Определям срок на разрешението: 2 години от датата на влизане в сила на договора за проучване.
 3. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да притежават кандидатите за допускането им до участие в конкурса – Приложение 2 към настоящата заповед.
 4. Определям срок за провеждане на конкурса: до 90 дни от датата на обнародване на заповедта в "Държавен вестник".
 5. Определям срок за закупуване на конкурсните книжа: до 17.30 ч. на 14-ия ден от обнародването на заповедта в "Държавен вестник" конкурсните документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. “Триадица” № 8, тел. 02/ 9263 210, 02/ 9263 136 след представяне на следните документи:
 • копие от платежно нареждане за закупуване на конкурсните книжа на стойност 500 /петстотин/ лв., внесени по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: "За закупуване на конкурсни книжа за площ "Марго". В документа се посочва и името на кандидата в полза на когото е извършено плащането;
 • документ за самоличност на лицето, което получава закупените конкурсни книжа. Лицето, което получава закупените книжа, подписва приемно-предавателен протокол и декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в конкурсните документи.
 1. Определям срок за приемане на заявленията за участие в конкурса: до 17.30 ч. на 30-ия ден от обнародване на заповедта в "Държавен вестник" кандидатите подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, писмено заявление за участие в конкурса и приложенията към него, изискуеми съгласно българското законодателство и конкурсните книжа, включително документ за внесена такса в размер 1450 /хиляда четиристотин и петдесет/ лева съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: "Такса за участие в конкурс за площ "Марго".
 2. Определям депозит за участие – парична вноска в размер 1000 /хиляда/ лв., който следва да бъде внесен към датата на подаване на заявлението за участие в конкурса, по сметка на Министерството на енергетиката - IBAN BG75 BNBG 9661 3300 1421 03, BIC BNBGBGSD, БНБ-ЦУ. В платежното нареждане следва да бъде записано: "Депозит за участие в конкурс за площ "Марго". Същото се прилага към заявлението за участие в конкурса.
 3. Определям срок за подаване на офертите: до 17.30 ч. на 55-ия ден от обнародване на заповедта в „Държавен вестник”, допуснатите до участие в конкурса кандидати подават в деловодството на Министерството на енергетиката, гр. София, ул. "Триадица" № 8, оферта, изготвена съгласно изискванията в конкурсните книжа.
 4. Контрола по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 5. Заповедта да се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Министерство на енергетиката.
 6. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването й в "Държавен вестник" пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Приложение 1, към т.1 от Заповед № Е-РД-16-594/16.10.2020 г.

Координатен регистър на граничните точки описващи площ "Марго"

Координатна система БГС 2005, зона 35

1

4787859

240156

2

4787829

240811

3

4787531

241643

4

4786291

241587

5

4786305

241287

6

4786134

241079

7

4786180

240080

Приложение 2, към т. 3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА НАЛИЧИЕ НА МИНИМАЛНИ УПРАВЛЕНСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Кандидатът-търговец, съответно обединението-кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсенето и проучване минимални управленски и финансови възможности, както следва:

 1. Минимални управленски възможности - кумулативното изпълнение на следните условия:

1.1 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи поне две препоръки от бизнес партньори – оригинали.

1.2 кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва минимум един геологопроучвател и един минен инженер, всеки с трудов стаж по специалността минимум 3 (три) години.

1.3 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да представи, доказателствата за управленски възможности за други физически или юридически лица, при условие, че декларира, че ще използва ресурсите им при изпълнение на проекта и представи декларация от третото лице, че ще предостави на разположение на кандидата възможностите си за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго", както и декларация от третото лице, че за същото не са налични обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за  наличие на  обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

 1. Минимални финансови възможности - кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:

2.1 кандидатът–търговец или поне един от участниците в обединението-кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за последните 3 (три) финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден, не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази точка се прилага към обединението като цяло.

или

2.2 кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи препоръка от банкова или друг финансова институция, че същият разполага с необходимите финансови средства за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго".

или

2.3 кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да представи писмо-намерение от банкова или друга финансова институция, че ще му бъдат предоставени необходимите финансови ресурси за изпълнение на дейностите по проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Марго". Кандидатът, а когато същият е обединение – всички участници в него да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.

Кандидатът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за проучване, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При условие, че кандидатът ползва ресурсите на други физически или юридически лица, за да докаже минимални финансови възможности, същите следва  да представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС във връзка с §1 от допълнителните разпоредби или доказателства за наличие на обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.