Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Здравченица", обл. Монтана

Дата на обявяване: 07.01.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Здравченица", разположена в землищата на гр. Берковица и с. Черешовица, общ. Берковица, обл. Монтана, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, кадастрални: 

Х [m]

Y [m]

1

4791958

300486

2

4792254

300918

3

4791671

301465

4

4791393

300603