Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", обл. Враца

Дата на обявяване: 12.10.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Кети", разположена в землищата на с. Габаре и с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4798488

248412

2

4798436

249551

3

4798286

249544

4

4798290

249684

5

4798007

249752

6

4797918

249728

7

4798000

249451

8

4798131

249227

9

4797962

249199

10

4797451

249626

11

4795965

249278

12

4796010

248299