Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", обл. Благоевград

Дата на обявяване: 06.07.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали в площ "Алямски рид-Леваково", разположена в землището на с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

Контур 1

1

4607618.08

242700.62

2

4607392.34

242790.71

3

4607347.41

242849.17

4

4607309.93

242944.93

5

4607177.29

243139.98

6

4607062.03

243180.99

7

4606995.94

243095.22

8

4606977.54

243039.15

9

4607009.51

242971.54

10

4607029.66

242858.43

11

4607129.14

242767.99

12

4607227.55

242833.82

13

4607288.81

242801.97

14

4607331.80

242660.23

Контур 2

1

4607001.20

242626.33

2

4607056.21

242724.56

3

4606980.27

242851.82

4

4606962.46

242858.64

5

4606805.08

242651.15

6

4606807.84

242597.55

7

4606789.56

242561.26

8

4606854.38

242560.61

9

4606857.08

242626.55

10

4606870.89

242641.20

11

4606900.26

242642.36

12

4606928.84

242625.09

13

4606907.25

242673.32

14

4606888.13

242671.15

15

4606870.33

242702.25

16

4606878.50

242710.72

17

4606936.60

242737.49