Откриване производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали в площ "Алба", област Хасково

Дата на обявяване: 24.12.2021

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства, във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) и § 88 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗПБ (обн. ДВ, бр. 79 от 8 септември 2020 г.), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на скалнооблицовъчни материали, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ в площ "Алба", разположена в землищата на селата Глумово, Карловско и Чучулига, община Ивайловград, област Хасково, описана със следните гранични точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

контур 1

1

4601296

407630

2

4601452

408181

3

4601349

408660

4

4600160

408571

5

4600157

409021

6

4599467

409016

7

4599469

408695

8

4599518

408615

9

4599665

408513

10

4599791

408454

11

4599852

408432

12

4599995

408256

13

4600177

408221

14

4600283

408079

15

4600294

407939

16

4600156

407764

17

4600369

407469

18

4600477

407574

контур 2

19

4600259

407413

20

4600102

407559

21

4600016

407741

22

4600032

407857

23

4600156

407970

24

4600144

408052

25

4600077

408108

26

4599997

408108

27

4599920

408120

28

4599778

408309

29

4599486

408438

30

4599574

408018

31

4599879

407220