Откриване на производство по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали в площ „Зетьово“,област Стара Загора и област Пловдив

Дата на обявяване: 27.05.2022

На основание постъпило заявление за проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали в площ „Зетьово“, разположена на територията на с. Зетьово, община Чирпан, област Стара Загора и с. Караджалово, община Първомай, област Пловдив, описана със следните гранични точки в координатна система „БГС 2005“, кадастрални:

Х [m]

Y [m]

контур 1

1

4664405

486210

2

4664317

486418

3

4664538

487668

4

4664462

487729

5

4664460

487474

6

4664125

486901

7

4664059

486487

8

4664276

486114

контур 2

9

4664448

488076

10

4664387

488262

11

4664184

488758

12

4663974

489105

13

4663854

489012

14

4664169

488434

15

4664115

488375

16

4664243

488129

17

4664289

488077